Мини доклады 2 семестр


Орієнтовні теми міні-доповідей з курсу «Загальна психологія»

ІІ СЕМЕСТР

МОДУЛЬ 6. ВІДЧУТТЯ. СПРИЙМАННЯ.

Тема. Відчуття

1. Прояв психічних процесів в життєдіяльності людиниСТЕПАНОВА; АВРАМ

2. Психічні пізнавальні процеси та їх місце у нашому житті.БЕЗЕНКО

3. Вплив закономірностей сенсорних процесів на діяльність людини. ВЫСОЧИНСКАЯ

4. Специфічні риси відчуттів як психічного процесу.ОРЕХОВА

5. Функції відчуттів, їх значення у житті та діяльності людини. БОРИСЕНКО; ЦУБЕРА

6. Місце відчуттів у пізнанні навколишнього світу. БУГИНА; ИЩУК

7. Розвиток відчуття в онтогенезі. БЕЛОУС

8. Адаптація як закономірність відчуттів. КОШЛЯК

9. Сенсибілізація як закономірність відчуттів. ВЕРЕЕНА

10. Сінестезія як закономірність відчуттів. СКОП

11. Сензитивність як закономірність відчуттів. БАЛТРУНАС

12. Пороги відчуттів.СОМОВА;ПАВЛОВСКАЯ

13. Особливості зорових відчуттів. ФАЛЕЕВА; ИВАНЕЦ

14. Особливості слухових відчуттів. ОНИЩЕНКО; ЧЕРНЕВА

15. Особливості смакових відчуттів. ЧЕХОВСКАЯ; ПУРА

16. Особливості тактильних відчуттів. ИВАНОВ; ЛАЗАРЦЕВА

17. Особливості нюхових відчуттів. КАРТАЛЯНУ; ПРОКОПЧУК

Тема. Спириймання.

18. Порівняльний аналіз процесів відчуття і сприймання.

19. Ілюзії у сприйманні. КРАСИЛЬНИКОВА

20. Розвиток сприймання в онтогенезі. КОЛОДИНСКАЯ

21. Особливості сприймання часу.ГРИНИШИНА

22. Особливості сприймання простору.КРЕВЕЛЕВА; ГОНЧАРОВА

23. Особливості сприймання руху.МИШЕНКО

24. Константність як властивість сприймання.

25. Предметність як властивість сприймання.НЕПОМНЯЩА

26. Аперцепція як властивість сприймання.

27. Структурність як властивість сприймання.

28. Цілісність як властивість сприймання.

29. Осмисленість як властивість сприймання.

30. Особливості сприймання часу дітьми і дорослими. ГОРДИЕНКО

 

МОДУЛЬ 7. УВАГА. ПАМЯТЬ.

Тема. Память.

1. Роль пам’яті у розвитку людини. ФАЛЕЕВА; СОМОВА

2. Взаємозв’язок пам’яті з іншими психічними процесами. КРАСИЛЬНИКОВА

3. Природа асоціацій та їх значення у процесах пам`яті. ЧЕРНЕВА

4. Умови доцільності логічного і механічного запам’ятовування.

5. Характеристика засобів і способів довільного та мимовільного запам’ятовування. ЦУБЕРА

6. Фактори, що впливають на розвиток пам’яті. ОНИЩЕНКО; ПРОКОПЧУК

7. Розвиток навичок запам’ятовування. БЕЗЕНКО

8. Розвиток пам’яті в онтогенезі. КОЛОДИНСКАЯ; ИЩУК

9. Умови ефективності довільного запам’ятовування. БУГИНА

10. Умови ефективності мимовільного запам’ятовування. БЕЛОУС

11. Умови ефективності механічного запам’ятовування. ПАВЛОВСКАЯ; ОРЕХОВА

12. Умови ефективності логічного запам’ятовування. ГОРДИЕНКО

13. Позитивні та негативні аспекти процесу забування. БАЛТРУНАС; АВРАМ

14. Об’єм памяті. ЧЕХОВСКАЯ; ИВАНЕЦ

15. Взаємозв’язок пам’яті та мислення. СТЕПАНОВА; ЛАЗАРЦЕВА

16. Взаємозв’язок пам’яті та уваги. КОШЛЯК; ПУРА

17. Відмінності уявлення та сприймання. ИВАНОВ

Тема. Увага.

18. Роль процесу уваги у житті і діяльності людини. ГРИНИШИНА

19. Фізіологічні механізми уваги. СКОП; ВЕРЕЕНА

20. Зв’язок уваги з іншими психічними процесами. ГОНЧАРОВА

21. Характеристика основних видів уваги.

22. Увага та установка. КАРТАЛЯНУ; БОРИСЕНКО

23. Психологічні теорії уваги. МИШЕНКО

24. Фізіологічні теорії уваги.

25. Розвиток уваги в онтогенезі. НЕПОМНЯЩА

26. Особливості довільної уваги.

27. Особливості мимовільної уваги. КРЕВЕЛЕВА

28. Особливості післядовільної уваги.

29. Прийоми розвитку довільної уваги.

30. Використання мимовільної уваги в навчальній діяльності. ВЫСОЧИНСКАЯ

 

МОДУЛЬ 8. МИСЛЕННЯ. УЯВА.

Тема. Мислення.

1. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності людини. ЦУБЕРА; ПУРА

2. Роль мислення у поведінці та розвитку людини. БЕЛОУС

3. Відмінність мислення від інших пізнавальних процесів. БОРИСЕНКО

4. Розвиток мислення в онтогенезі. ВЫСОЧИНСКАЯ; АВРАМ

5. Творче мислення та його особливості. ФАЛЕЕВА; СОМОВА

6. Теоретичне мислення в житті людини. ИЩУК

7. Практичне мислення в житті людини. ИВАНЕЦ; БУГИНА

8. Індивідуальні стилі мислення. ГОРДИЕНКО

9. Взаємозв’язок мислення і мовлення людини. ПАВЛОВСКАЯ; НЕПОМНЯЩА

10. Прояв егоцентризму в мисленні. КОЛОДИНСКАЯ; ГРИНИШИНА

11. Образне мислення в житті людини. КАРТАЛЯНУ; ОНИЩЕНКО

12. Візуальне мислення в житті людини. КОШЛЯК

13. Роль абстракно-логічного мислення в житті людини. ГОНЧАРОВА

14. Роль інтуітивного мислення в житті людини. БАЛТРУНАС; ИВАНОВ

15. Характеристика аналізу та синтезу як мисленнєвих операцій.СТЕПАНОВА

16. Характеристика класифікіції як мисленнєвої операції. ОРЕХОВА

17. Характеристика порівняння як мисленнєвої операції.

18. Характеристика узагальнення як мисленнєвої операції.

19. Характеристика абстрагування як мисленнєвої операції.

20. Характеристика конкретизації як мисленнєвої операції.

Тема. Уява.

21. Характеристика процесу уяви в структурі пізнання. БЕЗЕНКО

22. Особливості уяви як специфічної форми психічної активності людини. ЛАЗАРЦЕВА

23. Місце уяви у пізнавальній і практичній діяльності людини. КРЕВЕЛЕВА

24. Уява та творчість. ЧЕРНЕВА; ПРОКОПЧУК

25. Розвиток уяви в онтогенезі. ВЕРЕЕНА

26. Порівняльний аналіз мислення та уяви.

27. Прояви активної уяви в житті любдини. СКОП

28. Прояви пасивної уяви в житті людини. МИШЕНКО

29. Прояви творчої уяви в житті людини.ЧЕХОВСКАЯ

30. Розвиток творчої уяви. КРАСИЛЬНИКОВА

 

МОДУЛЬ 9. ЕМОЦІЇ. ПОЧУТТЯ.

Тема. Емоції. Почуття.

1. Фізіологічні механізми емоцій і почутів. ЦУБЕРА; СОМОВА

2. Храктеристика фундаметальних емоцій (за К. Ізардом). ОРЕХОВА

3. Вплив емоційних станів на діяльність і поведінку людини.БОРИСЕНКО

4. Вплив емоційних станів на пізнавальну діяльність людини.

5. Вплив емоційних станів на навчальну діяльність людини. КРЕВЕЛЕВА

6. Загальна характеристика вищих почуттів. ЛАЗАРЦЕВА

7. Емоції і виховання. ЧЕХОВСКАЯ

8. Емоційна регуляція навчальної діяльності.

9. Розвиток емоційної сфери в онтогенезі. КОЛОДИНСКАЯ; ИЩУК

10. Природа стресу та управління стресом. БЕЛОУС

11. Особливості сприйняття емоційного стану людини.

12. Прояв емоцій в творчості. БАЛТРУНАС

13. Функції емоцій людини. КАРТАЛЯНУ

14. Розвиток емоційної сфери в онтогенезі. ВЕРЕЕНА

15. Базальні емоції та їх характеристика. СТЕПАНОВА

16. Роль емоцій в житті людини. ПУРА; БЕЗЕНКО

17. Роль почуттів в житті людини.ЧЕРНЕВА

18. Роль емоцій в регуляції діяльності людини. ПАВЛОВСКАЯ

19. Стрес, його психологічна характеристика. КОШЛЯК; ИВАНЕЦ

20. Роль стресу в житті людини. БУГИНА; ГРИНИШИНА

21. Функції стресу. ИВАНОВ

22. Види стресу. ФАЛЕЕВА; ПРОКОПЧУК

23. Афекти, їх психологічна характеристика. МИШЕНКО

24. Пристрасть, її психологічна характеристика. ГОНЧАРОВА

25. Роль пристрасті в житті людини. СКОП

26. Фрустрація, її психологічна характеристика. ГОРДИЕНКО; ОНИЩЕНКО

27. Роль фрустрацій в житті людини. НЕПОМНЯЩА

28. Сучасні теорії емоцій. АВРАМ

29. Настрій як загальний емоційний фон життєдіяльності людини.

30. Розвиток навичок саморегуляції емоцій. ВЫСОЧИНСКАЯ

31. Особистість та почуття гумору.

32. Особливості сприйняття емоційного стану людини. КРАСИЛЬНИКОВА

33. Канали сприйняття емоційного стану людини.

 

МОДУЛЬ 10. ВОЛЯ. ЗДІБНОСТІ.

Тема. Воля.

1. Загальна характеристика вольових якостей особистості. ЧЕХОВСКАЯ

2. Формування та розвиток вольових якостей людини. ГОРДИЕНКО; ЦУБЕРА

3. Вольва регуляція діяльності людини. ВЫСОЧИНСКАЯ; ПУРА

4. Вольва регуляція навчальної діяльності.

5. Вольва регуляція спортивної діяльності. БАЛТРУНАС; ИВАНЕЦ

6. Що таке сила волі і як її розвивати? ФАЛЕЕВА; АВРАМ

7. Розвиток волі в онтогенезі. КОЛОДИНСКАЯ; ИЩУК

8. Структура вольового акту. СОМОВА

9. Формування самостійності як вольової якості.

10. Формування рішучості як вольової якості. ОРЕХОВА

11. Формування сміливості як вольової якості. СКОП

12. Формування дисциплінованості як вольової якості. ОНИЩЕНКО

13. Формування цілеспрямованості як вольової якості. ЧЕРНЕВА

14. Формування наполегливості як вольової якості. КОШЛЯК

15. Формування організованості як вольової якості. СТЕПАНОВА

16. Формування витримки як вольової якості. ЛАЗАРЦЕВА

17. Формування терпіння як вольової якості. БЕЗЕНКО

18. Формування ініціативності як вольової якості.

Тема. Здібності.

19. Взаємозвязок здібностей та задатків. ГРИНИШИНА

20. Якісні відмінності в прояву здібностей людей.

21. Розвиток здібностей в онтогенезі. БУГИНА; НЕПОМНЯЩА

22. Природа індивідуальних відмінностей у здібностях людей. ВЕРЕЕНА

23. Гендерні відмінностй здібностей. КАРТАЛЯНУ

24. Передумови геніальності. ПАВЛОВСКАЯ

25. Порівняльний аналіз понять «здібності», «обдарованість», «талант», «геніальність». КРЕВЕЛЕВА; ПРОКОПЧУК; ГОНЧАРОВА

26. Як розвивати здібності? КРАСИЛЬНИКОВА

27. Особливості музичних здібностей.БЕЛОУС

28. Особливості математичних здібностей. БОРИСЕНКО

29. Особливості педагогічних здібностей. МИШЕНКО

30. Ознаки здібностей. ИВАНОВ

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

69 − 64 =