ТВОРЧІСТЬ Ф. ШИЛЛЕРА

План

1. Своєрідність німецького Просвітництва. Етапи німецького Просвітництва та їх представники.

2. Життєвий і творчий шлях Ф. Шиллера.

3. Естетичні погляди Ф. Шиллера.

4. Лірика Ф. Шиллера. Розробка жанру балади митцем. Ідейно-естетичні особливості поетичних творів Ф. Шиллера (“Рукавичка”, “Лицар Тогенбург”, “Івікові журавлі”, “Поділ землі”, “До радості” та ін.).

5. Драматургія Ф. Шиллера штюрмерського періоду:

а) п’єса “Розбійники”: риси романтизму у драмі, антитеза як структуроутворюючий принцип твору, образи головних героїв;

б) п’єса “Підступність і кохання”: основний конфлікт драми, образи

головних героїв, художні особливості твору.

6. Тема національно-визвольної боротьби у драмі Ф. Шиллера “Вільгельм Телль”. Образ Вільгельма Телля. Художня своєрідність твору.

Завдання

· Дібрати цитати до характеристики образів.

Література

Ніколенко О. М. Бароко. Класицизм. Просвітництво. Література XVII–XVIII ст. : посіб. для вчителя / О. М. Ніколенко. – Х. : Ранок, 2003. – 224 с.

Ланштейн П. Жизнь Шиллера : пер. с нем. / П. Ланштейн. – М. : Радуга, 1984. – 404 с.

Либинзон З. Е. Фридрих Шиллер : кн. для учащихся ст. кл. сред. шк. / З. Е. Либинзон. – М. : Просвещение, 1990. – 172 с.

Бояджиев Г. От Софокла до Брехта / Г. Бояджиев. – 3-е изд., испр. – М. : Просвещение, 1988. – 351 с.

История зарубежной литературы XVIII века : учеб. для вузов по спец. «Рус. язык и лит.» / под. ред. З. И. Плавскин. – М. : Высш. шк., 1991. – 335 с.

Логвин Г. «Майстерно ти стріляєш з лука, Телль…» (До проведення уроків з вивчення поетичної драми Ф. Шиллера «Вільгельм Телль») / Г. Логвин // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – № 9. – С. 21–25.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

ТВОРЧІСТЬ Й. В. ГЕТЕ

План

1. Й.В. Гете – поет, драматург, філософ. Основні етапи творчої еволюції митця.

2. Балада Й.В. Гете “Вільшаний король”: особливості композиції та образної системи, роль міфу у творі. Переклади балади Гете “Вільшаний король”. Зіставлення балад Гете і Шиллера: схожість і відмінність.

3. Творча історія трагедії Гете “Фауст”.

4. Тематика і проблематика “Фауста”. Особливості композиції твору. Роль прологів.

5. Образна система твору (Фауст, Мефістофель, Вагнер, Маргарита й ін.).

6. Жанрово-стильові особливості “Фауста”. Роль міфології.

7. Образ Фауста у світовій літературі. “Фауст” у світовому мистецтві.

Завдання

· Дібрати цитати до характеристики образів.

· Укласти ОСС до 5-го пункту плану (на окремому аркуші).

Література

Ніколенко О. М. Бароко. Класицизм. Просвітництво. Література XVII–XVIII ст. : посіб. для вчителя / О. М. Ніколенко. – Х. : Ранок, 2003. – 224 с.

Шалагінов Б. Б. Шлях Гете : Життя. Філософія. Творчість / Б. Б. Шалагінов. – Х. : Веста : Ранок, 2003. – 288 с.

Шалагінов Б. Гете / Б. Шалагінов // Вікно в світ. – 1999. – № 1. – С. 52–73.

Шалагінов Б. «Фауст» Гете: людина поміж Богом і дияволом / Б. Шалагінов // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – № 12. – С. 45–46.

Шалагінов Б. “Фауст” Гете: Містерія. Міф. Утопія : До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18–19 ст. : монографія / Б. Шалагінов. – К. : Вежа, 2002. – 280 с.

Аникст А. Гете и Фауст. От замысла к свершению / А. А. Аникст. – М. : Книга, 1983. – 271 с.

Аникст А. Творческий путь Гете / А. А. Аникст. – М. : Худож. лит., 1986. – 543 с.

Бахтин М. Время и пространство в произведениях Гете // Эстетика словесного творчества. – М., 1979. – С. 204-237.

Конради К. О. Гете : Жизнь и творчество : в 2 т. Т. 2. Итог жизни / К. О. Конради ; пер. с нем., ред.: А.Гугнин. – М. : Радуга, 1987. – 648 с..

Филина И. А. Философско-этические проблемы в трагедии Гете «Фауст» / И. А. Филина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – № 4. – С. 30–32.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

РОСІЙСЬКИЙ КЛАСИЦИЗМ І ТВОРЧІСТЬ М. ЛОМОНОСОВА

План

1. Історичні умови і своєрідність російського класицизму.

2. Життя і творчість М. Ломоносова, його суспільна, наукова і просвітницька діяльність.

3. Реформа російського віршування, здійснена М. Ломоносовим. Теорія трьох “штилів” та її значення в історії російської літератури.

4. Проблематика та художні особливості од М.В. Ломоносова. Аналіз «Оды на день восшествия на престол государыни императрицы Елизаветы Петровны 1747 года».

5. Тема наукового подвигу людини-творця в поезії «Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния».

Погляди Ломоносова на роль поета і поезії («Разговор с Анакреонтом»). Завдання

· Проаналізувати письмово одну поезію на вибір.

· Скласти таблицю «Суспільна, наукова, просвітницька та літературна діяльність М. Ломоносова» (на окремому аркуші).Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

− 3 = 2