Теми рефератів

1. Основні етапи життєвого і творчого шляху С. Річардсона

2. Психологія людських переживань у романі С. Річардсона «Памела, або Винагороджена доброчиннісить»

3. Психологія людських переживань у романі С. Річардсона «Клариса»

4. Художня своєрідність творів С. Річардсона

5. Основні мотиви лірики сентименталістів та її художні особливості

6. Лоренс Стерн як представник англійського сентименталізму

7. Роман Л. Стерна «Життя і думки Трістрама Шенді, джентльмена»: художні особливості та основні колізії твору.

8. «Сентиментальна подорож містера Йорика по Франції та Італії» Л. Стерна: традиції та новаторство твору

9. Основні етапи життєвого і творчого шляху Р. Бернса

10. Патріотичний пафос лірики Р. Бернса

11. Людина і природа в поезії Р. Бернса

12. Мотиви кохання й дружби у поезії Р. Бернса

13. Українські переклади творів Р. Бернса

14. Основні етапи життєвого і творчого шляху фрацузького драматурга П.О. Бомарше.

15. Художня самобутність комедії П.О. Бомарше «Севільський цирульник, або Даремна обережність»

16. Любовний сюжет і соціальний план п’єси П.О. Бомарше «Севільський цирульник, або Даремна обережність»

17. Соціальний зміст та критичний пафос комедії П.О. Бомарше «Шалений день, або Одруження Фігаро»

18. Жанрова своєрідність п’єси П.О. Бомарше «Шалений день, або Одруження Фігаро»

19. Багатство образів у п’єсах П.О. Бомарше

20. Філософські та естетичні погляди Вольтера

21. Художня своєрідність повісті Вольтера «Кандід»

22. Ідейно-естетичний зміст комедії Р.Б. Шерідана «Школа Лихослів’я»

23. Комізм образів та ситуацій у комедії Р.Б. Шерідана «Школа Лихослів’я»

24. А.Р. Лесаж — засновник морального роману у французькій літературі XVIII століття

25. Літературна спадщина Монтеск’є та Ф.А. Прево: філософський та естетичний зміст

***

За індивідуальне навчально-дослідне завдання студент може отримати від 1 до 20 балів, виходячи з таких критеріїв:

Кількість балів Критерії
Студент володіє матеріалом, показує знання різних джерел інформації (науково-критичної, монографічної літератури), творчо використовує дібраний матеріал, наводить приклади, аргументує власні судження з опорою на художні тексти, вміє систематизувати набуті знання, грамотно їх викласти. Робота повністю відображає поставлене завдання і виконана самостійно.
19-15 Студент володіє матеріалом, показує знання різних джерел інформації тавміло використовує дібраний матеріал, наводить приклади, аргументує власні судження з опорою на художні тексти, вміє систематизувати набуті знання, грамотно їх викласти.
Робота повністю відображає поставлене завдання і виконана самостійно, але має недоліки в оформленні або незначні помилки.
14-10 Студент володіє матеріалом, відтворює його частково, користується знаннями з різних джерел інформації), але не виявляє творчості, аргументує власні судження, але не вміє систематизувати набуті знання, допускає не грубі граматичні та фактичні помилки.
Робота відображає поставлене завдання не менше, ніж на 80 %, і виконана самостійно.
9-5 Студент погано володіє матеріалом, відтворює його частково, не виявляє творчості, допускає граматичні та фактичні помилки.
Робота відображає поставлене завдання не менше, ніж на 50 %.
4-1 Студент слабо володіє матеріалом, погано відтворює його, не наводить приклади, не аргументує власні судження, не вміє систематизувати набуті знання, допускає велику кількість помилок.
Робота відображає поставлене завдання менше, ніж на 50 %.

ФОРМИ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ

· зошит для лекцій;

· зошит для практичних занять;

· читацький щоденник;

· папка із самостійними роботами та ІНДЗ.

ФОРМИ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Поточний контроль. Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності роботи студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється під час проведення аудиторних та позааудиторних занять. Форми проведення поточного контролю визначаються викладачем. Результати поточного контролю фіксуються в журналі успішності академгрупи.

Модульний контроль. Модульний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом вивчення окремого модуля за результатами опанування теоретичного та практичного матеріалу, передбаченого модулем. Форми проведення модульного контролю – контрольна робота, тестування, усне опитування (колоквіум). Модульний контроль може бути проведений під час практичних занять або в позааудиторний час. До модульного контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, що є складовими модуля.

Підсумковий контроль.Підсумковий контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом вивченнянавчальної дисципліни. Форма контролю співбесіда (або письмовий екзамен).


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

+ 47 = 55