ТЕМА: Розвиток педагогічної думки в творчості прогресивних зарубіжних педагогів.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Теоретичні положення виховання й освіти в античному світі:

а) зародження педагогічних теорій у Стародавній Греції (Геракліт, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель);

б) педагогічні ідеї Давнього Риму. Методичні положення Квінтіліана. Зародження християнської традиції виховання (Августін Аврелій-Блажений, Флавій Кассіодор).

2. Зарубіжна педагогічна думка Середньовіччя й епохи Відродження. Творчість Ф.Рабле,

М. Монтеня, Т. Мора, Т. Кампанелли.

3. Педагогічні ідеї Нового часу:

а) педагогічні погляди В.Ратке, емпірико-сенсуалістична концепція виховання та освіти Дж. Локка, соціально-педагогічні погляди Ж.-Ж.Руссо;

б) педагогічна діяльність Л.Магницького, В.Бецького, М.Ломоносова, Ф.Янковича;

в) педагогічні ідеї та творчість І.Песталоцці та А.Дістервега. Філософсько-психологічна концепція Ф.Гербарта. Педагогічні досліди та погляди Р.Оуена, К.Сен-Симона, Ш.Фур’є;

г) просвітницько-педагогічні ідеї К. Гельвеція, Д.Дідро, Б.Франкліна.

4. Розвиток ідей виховання й освіти в творчості зарубіжних педагогів кінця ХІХ – першої половини ХХ століття:

а) педагогічні положення традиціоналізму: соціальна, релігійна й педагогіка філософського спрямування (Дюркгейм, Наторп, Сартр);

б) реформаторські педагогічні ідеї у теоретичній спадщині зарубіжної педагогіки (Біне, Дьюї, Монтессорі, Кершенштейнер);

в) реакційна ідеологія фашистської педагогіки (Крик, Гюнтер);

г) педагогічні концепції Х.Паркхерста, Р.Штайнера, П.Петерсена.

5. Розвиток педагогічних ідей у Новітній час:

а) теорія психоаналітичної педагогіки в творчості Фрейда, Адлера, Фромма, Хорні;

б) дидактичні концепції в західній педагогічній думці (традиційна –– Ж.Мажо, раціоналістична –– Б.Скинер, феноменологічна — А. Маслоу);

в) педагогічні ідеї соціологізаторства (Бурд’є) та психологізму у вихованні (Роджерс).

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

1. У чому полягає обмеженість всіх станових систем середньовіччя ?

2. Зробіть порівняльний аналіз західноєвропейських виховних систем XYII-XYIII століття.

3. Зробіть порівняльний аналіз змісту і методики навчання Й.Песталоцці, А.Дістервега, Й.Гербарта.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1. Складіть структурно-логічну схему розвитку педагогічної думки в творчості прогресивних зарубіжних педагогів певної епохи (на вибір).

ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ:

1. Сучасні зарубіжні концепції гуманізації школи.

2. Сучасні зарубіжні концепції виховання особистості в колективі.

3. Досвід зарубіжних країн у створенні закладів для перевиховання дітей.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Волкова Н.П. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2001. – С. 529-566.

2. Джуринский А. Н. История зарубежной педагогики: Учебн. пособие для вузов. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 1998. –– 272 с.

3. Джуринский А. Н. Педагогика: История педагогических идей: Уч. пособие. – М.: Педагогика, 2000. –– 352 с.

4. Зайченко, І. В. Історія педагогіки [Текст] : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Кн. 1. Історія зарубіжної педагогіки / Іван Васильович Зайченко. – К. : Слово, 2010. – 624 с.

5. История педагогики: Учебное пособие: В 2 ч. / Под ред. акад. А. И. Пискунова. – М.: Творческий центр, 1998. – Ч. 1. – 188 с.; Ч. 2. – 300 с.

6. Коваленко Є.І. Історія зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 664 с.

7. Левківський М.В. Історія педагогіки. Підручник. – К.: ЦНЛ, 2003. – С. 9-136.

8. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – С. 364-398.

9. Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – С. 90-168.

10. Педагогика: Учебн. / В. В. Воронов, Л. П. Крившенко, В. Н. Петрова и др.; под ред. Л. П. Крившенко. – М.: ТК Велби, Изд-во „Проспект”, 2005. – 432 с.

11. Сбруєва Л.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогічної думки у схемах, картах, діаграмах: Навч. посібник – Суми: Сумський ДПУ, 2000. – 208 с.

12. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006. – 346 с.

13. Фіцула М.М. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2002. – С. 436-458.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века. –– М.: Педагогика, 1999. –– 208 с.

2. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире. – М.: Педагогика, 1999. – 200 с.

3. Мультимедійний курс з історії педагогіки // www. kspu. edu / pedagogica. – 21 червня 2007 року.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Давыдов В. В. Труды Дистервега и современная педагогика // Педагогика. – 1992. – № 1-2. – С. 85-89.

2. Джуринский А. Н. История педагогики древнего и средневекового мира. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 108 с.

3. Джуринский А. Н. Школа Франции. Пора перемен. – М.: Педагогика, 1998. – 80 с.

4. Жураковский Г. Е. Очерки по истории античной педагогики. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. – 570 с.

5. Марру А.И. История воспитания в античности (Греция). – М.: „Греко-латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1998. – 432 с.

6. Новое педагогическое мышление / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Педагогика, 1989. – 280 с.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ:

1. Локк Дж. Мысли о воспитании / Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 353-356.

2. Песталоцци И.Г. О народности образования и индустрии / Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 200-202.

3. Руссо Ж.-Ж. Эмиль или о Воспитании / Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 321-329.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

24 + = 34