Тема: Remix, Remake, плагиат и пародия

Тема1. Предмет,завдання, методи вікової та педагогічної психології

Предметом вікової психології – є вивчення закономірностей і етапів психічного розвитку особистості в онтогенезі вивчення міжособистісних взаємодій в онтогенезі вивчення впливів різних соціальних умов на поведінку і особистісні особливості людини вивчення закономірностей навчання і виховання
Предметом педагогічної психології – є вивчення закономірностей і етапів психічного розвитку особистості в онтогенезі вивчення міжособистісних взаємодій в онтогенезі вивчення впливів різних соціальних умов на поведінку і особистісні особливості людини вивчення закономірностей навчання і виховання
Що можна виявити за допомогою лонгітюдного методу: досліджується подібне і відмінне в людях тривало досліджується хід психічного розвитку досліджується вплив генотипу і соціальної обумовленості психічного розвитку досліджується нерівномірність психічного розвитку
Яке із характеристик природнього експерименту є достатньо повним і правильним : експериментатор не втручається в поведінку піддослідного, але бажані відомості про його психічне життя одержує завдяки апаратурі експериментатор втручається в поведінку піддослідного, використовує апаратуру, викликає бажані прояви психіки піддослідного дослідник активно втручається в поведінку піддослідного викликає бажані прояви його психічної діяльності проводиться в звичайних умовах навчання і виховання, експериментатор не втручається в поведінку піддослідного, але викликає бажані прояви психіки піддослідного
Про який принцип вікової психології йдеться в цьому вислові: в річку не можна зайти двічі: детермінізму розвитку єдності свідомості і матерії індивідуального підходу
За допомогою якого методу можна вивчити інтереси дитини в середній групі дитячого садка: аналіз продуктів діяльності самоспостереження метод природнього експерименту опитування
За яким принципом будується зв’язок вікової психології з іншими науками базується на: спільному об’єкті вивчення спільній діяльності спільних методах дослідження спільних принципах
До розділів вікової психології належать: психологія- немовлячого віку,раннього віку, дошкільного, молодшого шкільного, підліткового, юнацького, дорослої людини, геронтопсихологія виховання, учіння, навчання, психологія вчителя учіння, навчання, виховання, геронтопсихологія ранього віку, дошкільного віку, навчання, виховання
На основі якого принципу побудовані методи дослідження за класифікацією Б.Г.Ананьєва, А.В.Орлова етапів проведення дослідження спільної діяльності дослідника і рецепієнтів спільної діяльності піддослідних спостереження за поведінкою інших
Причинна обумовленість кожного психічного явища є сутністю: системного підходу; принципу розвитку; принципу детермінізму принципу єдності свідомості і діяльності
Основними методами вивчення психічної діяльності людини є: спостереження, аналіз продуктів діяльності моделювання, метод тестів експеримент, бесіда, анкетування спостереження, експеримент

Тема2 Закономірності і динаміка психічного розвитку особистості в онтогенезі

Що є рушійними силами психічного розвитку : зовнішні умови внутрішні умови внутрішні суперечності виховання
В свою періодизацію Жан Піаже поклав розвиток: психічний психосоціальний інтелектуальний психосоціальний
Механізми формування вищих психічних функцій (за Л.С.Виготським) навчання виховання предметна діяльність засвоєння культурних знаків
Сензитивний період для розвитку довільності є: дошкільний вік молодший шкільний підлітковий юнацький
Що є передумовами розвитку задатки функціональна організація мозку спадковість сімейні відносини
Про яке явище психічного розвитку йдеться в цьому описі: В різні вікові періоди основні психологічні новоутворення залежать ,головним чином, від якогось одного виду діяльності, в якому виникають, формуються перетворюються різні психічні процеси: критичні періоди розвитку нерівномірність психічного розвитку провідна діяльність дитини рівень актуального розвитку
Про яке одне явище психічного розвитку йдеться в цьому описі: Одним із показників розвитку дитини є різниця між тим, що вона може зробити за допомогою дорослих, їх вказівок, підказок і тим, що доступним є їй у самостійній діяльності: сензитивний період рівень актуального розвитку аксельрація зона найближчого розвитку
Яке з тведжень є вірним: навчання йде за розвитком змінюючи методи і зміст навчання не можна змінити розумовий розвиток дитини навчання істотно не впливає на розвиток психіки дитини- все залежить від задатків навчання веде за собою розвиток
Провідна діяльність у певному віковому періоді це - діяльність, якій дитина віддає найбільше часу; діяльність, якою любить займатися людина; Діяльність, від якої залежать основні зміни в особистості дитини Діяльність, яку організовують дорослі.
Назвіть до якого напряму психічного розвитку належать такий вислів:„ Із дитини виростає людина, так як із зерна рослина” біологізаторсь-кий соціологізаторський діалектико-метеріалістичний гуманістичний
Чому в чесних, працьовитих батьків виростають ледачі та нечесні діти: діяльність батьків не стала діяльністю дитини впливу соціальних умов із –за генотипу впливу соціального, біологічного

Тема 3. Психічний розвиток дитини до вступу в школу

Основна умова розвитку рецепторів новонародженої дитини: догляд за дитиною чіткий режим життя і догляд за дитиною одержання зовнішніх вражень нормальний фізичний розвиток дитини
Необхідною умовою дозрівання мозку дитини є: активне функціонування аналізатора дитини задоволення органічних потреб дитини емоційний контакт з матір’ю задоволення всіх потреб і режим життя дитини
У новонародженої дитини краще розвинений і більш підготовлений до функціонування: моторний апарат сенсорний апарат моторний, сенсорний розумовий розвиток
Новоутворення періоду новонародженості: маніпуляція з предметами акт реагування на речі емоційне спілкування комплекс пожвавлення
Назвіть реакцію дитини, звернену до дорослого, яка виявляється в тому, що дитина зосереджує погляд на обличчі людини; у маляти з’являється весела міміка, простягає рученята, інтенсивно перебирає ніжками, енергійно гулить... зорове зосередження зорово-слухове зосередження мовне спілкування з дорослим комплекс пожвавлення
Дотримання режиму дня у немовлят є умовою: фізичного розвитку психічного розвитку вироблення умовної реакції вироблення безумовної реакції
Коля кілька разів відкривав і закривав коробку з кришкою, що вільно рухалась. Націлюючись кришкою на коробку, він два три рази вдаряв по коробці, доки не попадав і не закривав її. Іноді для того щоб закрити , хлоп’я навпомацки рухало кришкою над коробкою в бік, доки коробка не закривалась. Назвіть такі дії дитини: маніпуляція з предметами предметна дія ігрова діяльність рольова гра
Дефіцит спілкування спричинює- уповільнений емоційний розвиток уповільнений фізичний розвиток уповільнений сенсорний розвиток уповільнений соціальний розвиток
Коли дитина починає чути: до народження в дві неділі після народження в два місяці після народження зразу ж після народження
В немовлячому віці мовлення: автономне, ситуативне, не звязне егоцентричне монологічне діалогічне
Соціальна ситуація розвитку немовляти: емоційне спілкування предметна діяльність відокремлення себе від дорослого поява нових обов’язків
Криза першого року життя обумовлена: адаптацією організму до зовнішнього середовища почуттям дорослості руйнуванням необхідності емоційної взаємодії дитини з дорослим зміною ведучої діяльності
Виберіть одну із ознак кризи трьох років: неслухняність наполегливість кривляння свавілля
У дітей раннього віку : гальмування переважає над збудженням гальмування і збудження однаково розвинені збудження переважає над гальмуванням збудження і гальмування однаково розвинені
У ранньому віці рефлекси на дію предметних подразників виробляються; повільніше, ніж на словесні подразники з такою самою швидкістю, як і на словесні подразники швидше, ніж на словесні подразники ніяк не виробляються
Діти раннього віку набувають нових знань і умінь переважно за допомогою: спеціального навчання безпосереднього сприймання предметів і явищ мовного спілкування з дорослими мовного спілкування з дітьми
Провідною дільністю в ранньому віці є: емоційне спілкування з дорослими ігрова діяльність предметна діяльність предметно-маніпулятивна діяльність
Новоутворенням раннього віку є: система „я” засвоєння моральних норм і правил перетворення сприймання в самостійний пізнавальний процес розвиток мови
Мислення дітей раннього віку є переважно: образним словесним наочно-дійовим наочно-образним
Чи розділяєте ви народну приказку, що дитину треба виховувати тоді, коли вона упоперек лави лежить. так ні не зовсім уже пізно
Ранній вік сензитивний до розвитку: мовлення мимовільної уваги механічної пам’яті фантазії
Яку з наведених дій дитини раннього віку називають „знарядій-ною”: дістає лопаткою кульку, що закотилась під шафу лопаткою набирає пісок нанизує кільця пірамідки маніпулює молотком
Поясніть феномен. В ясла за дівчинкою прийшла бабуся. Вона ніяк не може одягти свою внучку. Дівчинка плаче, не хоче всунути руки в рукава пальто, скидає чобітки. Підійшла вихователька і, звернувшись до дівчинки сказала: „Свєта сама хоче взути чобітки, вона сама одягне і пальто. Ану, покажи бабусі, як ти навчилась робити це сама.” негативізм вередливість впертість криза трьох років
Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є: навчальна діяльність гра спілкування з ровесниками зображувальна діяльність
Яке з наведених тверджень правильно характеризує ігрову діяльність дошкільників: є відпочинком зумовлена надлишком енергії є підготовкою до майбутньої продуктивної діяльності є задоволенням потреб у спілку-ванні з дорослими та опануванні іх суспільного життя
Основним новоутворенням дошкільного віку є: ієрархія мотивів, засвоєння норм поведінки, довільність дій, відокремлення себе від дорослих самооцінка, словесно-логічне мислення, самосвідомість, самоконтроль наочно-дійове мислення, самосвідомість, самоконтроль потреба в суспільно-значимій, суспільно-оцінювальній діяльності
Рівень розвитку самосвідомості дошкільника можна оцінити завдяки: вмінню виділити себе з оточуючого середовища егоцентризму та негативізму автономності від дорослих ставлення до себе як до самостій-ного „Я”
Виберіть правильну відповідь:У дошкільників переважає більшість дій вольові співіснують імпульсивні дії з вольовими переважають імпульсивні дії, що виникають під безпосереднім впливом емоцій і бажань переважають мимовільні дії
Переважну роль у розвитку уявлень у дошкільника про просторові відношення між предметами і вміння їх відзначати відіграє: дидактична гра трудова діяльність навчальна діяльність продуктивна діяльність
У якому рядку міститься правильна відповідь?У дошкільному віці діти переходять: від наочно-образного до наочно- дійового мислення від наочно-дійового до словесно-логічного мислення від образного до словесного-логічного мислення від наочно-дійового до наочно-образного мислення
Дошкільники діють під впливом: розуму розуму і волі волі почуттів
У дітей дошкільного віку: Провідним видом уваги є: мимовільна, довільна слабо розвинена довільна нема довільної уваги, є лише мимовільна мимовільна і довільна увага діє однаковою мірою
Які властивості уваги потрібні дитині дошкільного віку, для того щоб перейти від гри до заняття стійкість уваги розподіл уваги спрямованість і зосередженість переключення уваги
У якому рядку йдеться про уяву дошкільника? уява яскрава, відтворююча, довільна виступає як самостійна психічна діяльність уява творча, довільна, підтримується зовнішніми діями уява відтворююча, мимовільна, підтримується зовнішніми діями, яскрава дитина відрізняє уявлюване від дійсного, уява творча

Тема 4. Психічний розвиток молодшого школяра

В наслідок чого виникає криза 6-7 років зміни соціальної ситуації розвитку зміни провідної діяльності незадоволеності ігровою діяльністю вступу дитини до школи
Адаптація до школи це- пристосування організму до нових навантажень вміння долати посильні труднощі бажання бути школярем вміння включатись в спільну діяльність
Про яке явище психічного розвитку йдеться в цьому описі: Для розвитку мовлення найбільш сприятливим є період від 1року до 3, для розвитку волі -молодший шкільний вік: зона найближчого розвитку провідна діяльність людини сензитивний період розвитку критичні періоди розвитку
Які види діяльності розвивають творчу уяву у дітей молодшого шкільного віку: виготовлення за зразком вчителя розповідь про вчорашню екскурсію до парку малювання дітьми щойно відвіданого парку придумування казки дітьми
Які з нижче перелічених прийомів спричиняють включенню мимовільної уваги на уроці в учнів початкових класів: показ нового наочного засобу раптове зниження гучності мовлення вчителя виклик учня до дошки введення в розповідь образного порівняння
Самооцінка в першому класі розвивається на основі: Оцінки дорослих Оцінки вчителя Оцінки товаришів Оцінки батьків
Основним видом діяльності в першому класі є: гра з еле-ментами навчання навчання з елементами гри трудова діяльність спілкування з ровесниками
Новоутворенням молодшого школяра є: внутрішній план дій, самоконтроль, рефлексія, довільність емоційне спілкування з дорослими почуття дорослості прагнення до суспільно суспільно-значущої діяльності
Дружба молодшого школяра базується на: інтересах, ціннісних орієнтаціях симпатіях, спільних прагненнях спільності зовнішніх життєвих обставин, випадкових інтересах успішності у навчанні та продуктивній діяльності
мислення у дітей молодшого шкільного віку: образне, словесно-логічне наочно-дійове наочно-образне наочно-образне, образне, словесно-логічне
На основі похвали у дітей молодшого шкільного віку розвивається: мотивація досягнення успіху мотивація уникнення від невдач самооцінка самоконтроль
Розвиток пізнавальних процесів молодшого школяра характеризуються: мимовільністю довільністю креативністю варіативністю
Формування особистості молодшого школяра залежить від: адаптації, індивідуалізації, інтеграції негативізму, критичності, впертості рефлексії, самооцінки, бунтарства самовиховання, самовизначення, внутрішньої соціальної позиції

Тема5. Психічний розвиток особистості підліткового віку

Центральним новоутворенням підліткового віку є: відкриття „Я”, усвідомлення своєї індивідуальності, особистісна рефлексія, мотивація досягнення; пубертат, перетворення соціалізації, становлення ідентичності прагнення бути і вважатись дорослим, особистісна рефлексія, автономність почуття дорослості, самоствердження, потреба в неформальному, інтимно-особистісному спілкуванні
Особливості підліткової кризи: Невпевненість у собі, відсутність компетентності у багатьох питаннях життя, глибока незадоволеність іншими, постійне дотримання у вза-ємодіях групових нормативів, уникнення конфліктів Сміливість, відвертість, прагнення до лідерської позиції, висока самооцінка, негативізм, сконцетрованість, на собі Самозакоханість, егоцентризм, негативізм, впертість, протести проти авторитетів, відчуження, асоціальність поведінки Акцентуація характеру, емпатійність, зухвалість, потреба „бути значущим в очах однолітків”, втрата самостійності
Провідною діяльністю дітей підліткового віку є: навчальна діяльність учбово-професійна емоційне спілкування спілкування з ровесниками
Основними мотивами навчальної діяльності підлітка є: бажання отримати оцінку, заохочення вчителя прагнення успіху, самоствердження прагнення завоювати престиж у одноліток практичне значення предмету, можливість опанувати корисні вміння та навички
Які основні мотиви навчальної діяльності підлітка бажання отримати оцінку, заохочення вчителя прагнення успіху, самоствердження прагнення завоювати престиж у одноліток практичне значення предмету, можливість опанувати корисні вміння та навички
Група однолітків є референтною, впливає на поведінку в молодшому шкільному віці підлітковому віці юнацькому віці дошкільному віці
Особливості самоусвідомлення в підлітковому віці: самоусвідомленьня через порівняння з іншими спрямованість на майбутнє світогляд і переконаність самоаналіз
В чому полягає ідентифікація в підлітковому віці: об’єднання з іншими на основі емоційного зв’язку постановка суб’єктом на місце іншого бачення суб’єктом іншого як продовження самого себе об’єднання з іншими на основі спільної діяльності
Провідними мотивами взаємин і спілкування підлітків з дорослими є: бажання бути вільним, самостійним, актитвним, толерантним, тактовним, матеріально незалежним прагнення до конформізму, егоцентризму, рівності позицій, довіри, реакції імітації, наслідування ідеалу намагання виявити уважність, зібранність, спостережливість, ініціативу, тактовність прагнення до відокремлення, автономності, самостійності, емансипації, емпатії
Психологічними особливостями розвитку самосвідомості особистості підлітка є: усвідомлення я, набуття ідентичності, самоствердження, появи прагнення бути „дорослим”, власних поглядів, переконань появи системи уявлень про себе, удосконалення знань про образ фізичного „Я”, чітка диференціація особистісних якостей, реальні уявлення про свій темперамент, характер, здібності, спрямованість на засвоєння моральних норм потреба в наслідуванні зовнішніх атрибутів дорослих, прагнення на рівних вирішувати питання з дорослими, уміння правильно використовувати вільний час, соціальна активність, почуття власної гідності рольове самовизначення, здатність до персоналізації, самототожність, „відокремлення” від інших, почуття самості, потреба бути самоцінним, визнаним, незалежним
Основною причиною труднощів у спілкуванні підлітка з дорослим вважають: Високу емоційну неврівноваженість підлітка Нерозвиненість комунікативних навичок та емпатії у підлітка Розходження уявлень дорослих і підлітків про характер прав та ступінь самостійності підлітка Нерозвиненість пізнавальної сфери у підлітка
У виникненні акцентуацій характеру сензитивний: Ранній вік Молодший шкільний Підлітковий Юнацький

Тема6. Психологія важковиховуваного підлітка

Тема7Психологія ранньої юності

Згідно психологічної теорії юнацький вік – це Стан еволюції організму, при якому біологічні процеси росту детермінують всі інші Психічна еволюція характерних рис внутрішнього світу і самосвідомості Етап психосексуального розвитку; Етап соціалізації, перехід від залежного дитинства до самостійної і відповідальної діяльності дорослих
Назвіть згідно психологічної теорії юнацький вік це є: Стан еволюції організму, при якому біологічні процеси росту детермінують всі інші Психічна еволюція характерних рис внутрішнього світу і самосвідомості Етап психосексуального розвитку Етап соціалізації, перехід від залежного дитинства до самостійної і відповідальної діяльності дорослих
Сприйняття світу в юнацькому віці по’вязане з: культурою, до якої вони належать зі станом свідомості з досвідом очікуванням, актуалізованими потребами
Механізм соціальної перцепції в ранньому юнацькому віці Емпатія Проекція Ідентифікація Рефлексія
Новоутворення в юнацькому віці: Світогляд, професійні інтереси Підкорення нормам колективного життя Потреба в спілкуванні Потреба в суспільно-значимій діяльності
Провідною діяльністю в юнацькому віці є: Спілкування з ровесниками Пізнавальна Навчальна Учбово-професійна
Особливість юнацького стилю мислення: Схильність до теоретизування і побудови абстрактних теорій Схильність до дедуктивного мислення Розвиток когнітивних можливостей мислення Схильність до побудови гіпотез
В юнацькому віці з’являється мислення Дискурсивне Інтуітивне Словесно-логічне Теоретичне
Який зв’язок існує між інтелектуальним розвитком старшокласника і його самооцінкою: Чим вищий інтелектуальний рівень розвитку, вим вища самооцінка Чим вищий інтелектуальний рівень розвитку, тим більша незадоволеність собою Чим нижчий інтелектуальний рівень розвитку, тим більше відчуття незадоволеності собою Рівень інтелектуального розвитку не впливає на самооцінку
Особистісний розвиток юнака залежить від: Формування власної ідентичності Розвитку Я-ідеального Формування здатності до саморегуляції поведінки Спрямованості особистості
Соціальний розвиток в юнацькому віці залежить від: Групи однолітків, референтних дорослих, інтимно-особистісного спілкування Проективною діяльністю, спілкуванням з близькими друзями, участю в неформальних об’єднання Суспільно-корисної діяльності, спільними діями з референтними дорослими, утвердженням свого „Я” серед групи однолітків Засвоєння соціальних ролей, професійного самовизначення, вибору життєвого шляху, формуван-ням внутрішньої позиції, зміні ха-рактеру потреб

Тема 8 Психологія виховання, самовиховання

Виховання –це цілеспрямована діяльність, що формує в учня систему якостей. Це визначення є повним і правильним

недостатньо повним і правильним неповним, неправильним
Людина, як типовий представник обставин, що сформували його – це: суб’єкт діяльності індивід

особистість

індивідуальність

Основними ознаками інтелекту є: знання зміст діяльності домінуючий стиль відносин навчальний процес
Психологічні механізми виховання. Архетипи Сугестія Емансипація Формування
Механізми виховання Психічне зараження Навіювання Емансипація Формування
Психічне зараження передавання емоційного стану від одного індивіда до іншого на рівні психофізіологічного контакту поза його осмисленням відтворення певних зовнішніх рис, зразків поведінки, вчинків здатність розуміти емоційний стан інших вміння поставити себе на місце іншого
З виховною ціллю найбільш ефективний тип навчання: традиційний проблемний програмований догматичний
Наслідування-це: передавання емоційного стану від одного індивіда до іншого на рівні психофізіологічного контакту поза його осмисленням відтворення певних зовнішніх рис, зразків поведінки, вчинків здатність розуміти емоційний стан інших вміння поставити себе на місце іншого
Ідентифікація-це: передавання емоційного стану від одного індивіда до іншого на рівні психофізіологічного контакту поза його осмисленням відтворення певних зовнішніх рис, зразків поведінки, вчинків, здатність розуміти емоційний стан інших. вміння поставити себе на місце іншого
Емпатія-це: передавання емоційного стану від одного індивіда до іншого на рівні психофізіологічного контакту поза його осмисленням відтворення певних зовнішніх рис, зразків поведінки, вчинків. здатність розуміти емоційний стан інших вміння поставити себе на місце іншого.
Спосіб впливу , що містить систему доказів, що обгрунтовують побажання- це: навіювання наслідування зараження переконання
Психолого-педагогічні прийоми виховання. наслідування навіювання постановка навчальної задачі адаптація
Високою ступінню морального розвитку є: збереження добрих відносин підтримки добрих відносин індивідуальний принцип совісті орієнтація на заохочення і покірність.
Виховне оточення умови, що сприяють становленню у дитини позитивних якостей управління суб’єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, що спрямована на зміну своєї особистості підтримки добрих відносин прийняття рішення
Основні етапи формування вихованості Слухняність Відповідальність Турботливість Адаптація
Найвищим етапом формування вихованості є: Слухняність Відповідальність Турботливість Незалежність
Загальнолюдські цілі виховання духовність моральність свобода і відповідальність працелюбність
Специфічні цілі виховання, які визначаються приоритетними на певному етапі розвитку суспільства: формування ініціативних,творчих людей прагнуть до самореалізації формування цілісної гармонійно розвинутої особистості гуманних
Закономірності процесу виховання: внутрішня позиція школяра та створення умов для самовираження цілеспрямоване введення у життя дитини правил, норм поведінки дія стихійних чинників гетерохроність
Самовиховання починається з: конфлікту розуміння себе. усвідомлення рівня домагань, вирішення проблем
Самовиховання-це: управління суб’єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, що спрямована на зміну своєї особистості виховання якості, що є у опонента стихійний або цілеспрямований процес засвоєння знань вироблення умінь і навичок розвиток особистості, інтелекту, що відбувається в умовах індивідувальної чи спільної діяльності
Виховне оточення умови, що сприяють становленню у дитини позитивних якостей управління суб’єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, що спрямована на зміну своєї особистості підтримки добрих відносин прийняття рішення
Основні етапи формування вихованості Слухняність Відповідальність Турботливість Адаптація
Найвищим етапом формування вихованості є: Слухняність Відповідальність, Турботливість. Незалежність
Форми самовиховання: Вироблення бажаного стереотипу Виховання якості, що є у опонента Розвиток якості що недостатньо сформована Прийняття рішення
Умови самовиховання. Потреба в самовихованні Адекватна самооцінка своїх можливостей Бажання змінитися Прийняття рішення
До структури самовиховання належать компоненти: Потреба в самовираженні Визначення бажаного результату Вольовий акт Бажання змінитися
До методів самостимулювання належать: Самоспостереження Самообмеження Самонаказ Самооцінка
До методів самоволодіння належать: Самокритика Самоаналіз Самонавіювання Само схвалення
До методів самопізнання належать: Самообмеження Самоаналіз Самонаказ. Самопорівняння
До критеріїв вихованості відносять: Рівень сформованості моральних потреб, почуттів,звичок Рівень навмисної довільної поведінки Дотримання з власної ініціативи відповідних мотивів, що зумовлюються сформованістю моральних потреб Рівень розуміння

Тема 9. Психологія учіння

В поняття учіння включається:

Научіння Навчальна діяльність Навчання. Діяльність учня
Ознаками научіння організованість цілеспрямованість задоволення потреб планомірність
Учіння-це: стихійний або цілеспрямований процес засвоєння знань вироблення умінь і навичок розвиток особистості, інтелекту, що відбувається в умовах індивідувальної чи спільної діяльності управління суб’єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, що спрямована на зміну своєї особистості стійка, удосконаленау результаті багаторазових, цілеспрямованих вправ дія
Результат учіння. процес досвід діяльність мотив
Учіння як процес характеризує поняття: научіння навчання навчальна діяльність навченість
Учіння як діяльність характеризує поняття. научіння навчання навчальна діяльність навченість
Навчальна діяльність цілеспрямоване навчання, в результаті якого розвивається особистість отримання досвіду відбувається під впливом інших людей управління суб’єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, що спрямована на зміну своєї особистості стійка, удосконаленау результаті багаторазових,цілеспрямованих вправ дія
Научіння цілеспрямоване навчання, в результаті якого розвивається особистість отримання досвіду відбувається під впливом інших людей управління суб’єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, що спрямована на зміну своєї особистості стійка, удосконаленау результаті багаторазових, цілеспрямованих вправ дія
До структури учіння
належать :
Мета. Мотив Результат Діяльність учня Діяльність вчителя
Види научіння, що притаманні тільки людям: імпринтинг умовно-рефлекторне научіння оперантне научіння вербальне научіння
Швидке автоматичне пристосування організму до конкретних умов життя з використанням практично готових з народження форм поведінки: Вікарне Вербальне Імпринтинг Метод проб і помилок
Вікарне научіння Швидке автоматичне пристосування організму до конкретних умов життя з використанням практично готових з народження форм поведінки Учіння через пряме спостереження за поведінкою і діяльністю інших людей Набування людиною нового досвіду через засвоєння мови і спілкування Виникнення нових форм поведінки як умовних реакцій на нейтральний стимул, який раніше специфічної реакції не викликав
Механізми научіння: Асоціації Інсайт Творчість учня Творчість вчителя
Вербальне научіння- це: швидке автоматичне пристосування організму до конкретних умов життя з використанням практично готових з народження форм поведінки учіння через пряме спостереження за поведінкою і діяльністю інших людей набування людиною нового досвіду через засвоєння мови і спілкування виникнення нових форм поведінки як умовних реакцій на нейтральний стимул, який раніше специфічної реакції не викликав
асоціації встановлення тимчасових зв’язків між окремими фрагментами досвіду безпосереднє сприймання нової інформації чогось невідомого в уже відомому з минулого досвіду створення нових знань, нових предметів, вироблення умінь і навичок, що не представлені в готовому вигляді для засвоєння через наслідування фіксування індивідом своїх успіхів і невдач, створення різних видів мотивацій учіння
інсайт встановлення тимчасових зв’язків між окремими фрагментами досвіду безпосереднє сприймання нової інформації чогось невідомого в уже відомому з минулого досвіду створення нових знань, нових предметів, вироблення умінь і навичок, що не представлені в готовому вигляді для засвоєння через наслідування фіксування індивідом своїх успіхів і невдач, створення різних видів мотивацій учіння
Творчість встановлення тимчасових зв’язків між окремими фрагментами досвіду безпосереднє сприймання нової інформації чогось невідомого в уже відомому з минулого досвіду створення нових знань, нових предметів, вироблення умінь і навичок, що не представлені в готовому вигляді для засвоєння через наслідування фіксування індивідом своїх успіхів і невдач, створення різних видів мотивацій учіння
Підкріплення встановлення тимчасових зв’язків між окремими фрагментами досвіду безпосереднє сприймання нової інформації чогось невідомого в уже відомому з минулого досвіду створення нових знань, нових предметів, вироблення умінь і навичок, що не представлені в готовому вигляді для засвоєння через наслідування фіксування індивідом своїх успіхів і невдач, створення різних видів мотивацій учіння
Умовно-рефлекторне научіння-це: швидке автоматичне пристосування організму до конкретних умов життя з використанням практично готових з народження форм поведінки учіння через пряме спостереження за поведінкою і діяльністю інших людей набування людиною нового досвіду через засвоєння мови і спілкування виникнення нових форм поведінки як умовних реакцій на нейтральний стимул, який раніше специфічної реакції не викликав
Імпринтинг-це: швидке автоматичне пристосування організму до конкретних умов життя з використанням практично готових з народження форм поведінки

учіння через пряме спостереження за поведінкою і діяльністю інших людей набування людиною нового досвіду через засвоєння мови і спілкування виникнення нових форм поведінки як умовних реакцій на нейтральний стимул, який раніше специфічної реакції не викликав
Фактори, що визначають успішність научіння. діяльність вчителя рівень знань вчителя наявність. літератури власна активність учня
Мотиви учіння: пізнавальні соціальні імпринтинг мотиви співробітництва
Соціальні мотиви учіння: Оволодіння новими знаннями Мотив обов’язку, відповідальності Бажання бути президентом Орієнтація на пізнання оточуючої дійсності.
Пізнавальні мотиви учіння: Оволодіння знаннями Оволодіння навичками Оволодіння вміннями Мотиви співробітництва
Психологічні умови формування уміння вчитися самостійно. Прагнення до саморозвитку Рефлексія Емпатія Вміння взаємодіяти з людьми у спільній діяльності
научіння, при якому знання , уміння і навички набуваються шляхом проб і помилок – це Імпринтин, Умовно-рефлекторне научіння Оперантне Вікарне
Встановлення у предметів нових властивостей, що мають значення для діяльності і життєдіяльності, і їх засвоєння- це Научіння навичкам Научіння діями Сенсомоторне научіння Научіння знанням
система спеціальних дій, що необхідні для проходження основних етапів процесу засвоєння – це учіння навчання научіння викладання
загальним поняттям, що позначає процес і результат набуття індивідуального досвіду біологічною системою є: учіння навчання научіння учбова діяльність

Тема 10Психологія навчання

Характеристика процесу навчання з точки зору механізмів: навчання як передача досвіду єдність викладання і учіння навчання як управління учбовою діяльністю розв’язання дидактичних задач
Ознаками навчання є: планомірність організованість цілеспрямованість пізнавальний мотив
Принцип навчання за Л.С.Виготським: побудова навчання на високому рівні складності орієнтація на „зону найближчого розвитку” проходження матеріалу швидким темпом підвищення пізнавальної сторони навчання, теоретичних знань
Механізми навчання. навіювання психічне зараження закріплення наслідування
До зовнішніх факторів, що впливають на ефективність навчання відносять: рівень розвитку пізнавальних процесів внутрішній план дій особливості навчального матеріалу особистість вчителя
Виберіть види роботи, що використовує вчитель з метою з’ясування зони актуального розвитку: Звертається до учнів із питаннями, що виявляють ступінь розуміння ними матеріалу Спирається на ініціативу і можливості учнів Залучає учнів до формулювання припущень Дає завдання для самостійного опрацювання
Залежність успішності формування навичок від рівня мотивації учня –це: закон Йеркса-Додсона закон вправ закон ефекту закон плато в формуванні навичок
Звернення учня до вчителя з приводу раціональної організації учбової діяльності демонструє вид навчального мотиву формує проявлення учбових мотивів рівень пізнавальних мотивів тип відношення учня до учіння
Мотиви самоосвіти – це: форма прояву учбових мотивів етап засвоєння учбових мотивів рівень пізнавальних мотивів якісна характеристика учбових мотивів
Поняття мотив, мотивація тотожні синоніми завжди збігаються не завжди збігаються
Мисленнєве передбачення результату і способу його досягнення по відношенню до мети учіння виражає : її вид її рівень етап реалізації форма проявлення
Самостійна постановка учнями учбової задачі є етапом засвоєння: орієнтовних дій виконавчих дій контрольних дій оціночних дій
Учбові дії співвідносяться з учбовою діяльністю як: частина цілого вид-рід форма прояву учбової діяльності функціональні відношення

Тема 11Психологія діяльності вчителя

До структури педагогічної діяльності належать компоненти: Комунікативний. Організаторський. Дидактичний.
Конструктивний
Гностичний. Експресивний. Перцептивний Сугресивний.Науково-пізнавальний Імпритинг
Професійно-значущі якості сучасного вчителя: любов до дітей, розуміння духовного світу учня повага, шанобливість, гуманність, чуйність швидка реакція на подразник, витривалість
Педагогічна взаємодія педагога і учня при обговоренні і роз’ясненні змісту знань і практичної значимості предмету- це конструктивна функція комунікативно-стимулююча функція організаційна функція інформаційно-навчальна функція
Вміння швидко і правильно орієнтуватися в мінливих умовах емоційного стану, швидко змінювати вплив в залежності від ситуації індивідуальних особливостей учнів- це: гнучкість емпатія імпровізація педагогічний такт
Приписування іншому непритаманних йому рис, через дефіцит інформації-це казуальна атрибуція ефект ореолу ефект стерео типізації атракція
Вчитель приймає рішення не враховуючи думку учнів - це: демократичний стиль авторитарний стиль ліберальний стиль автократичний стиль
Почуття міри у здійсненні засобів педагогічного впливу на учнів. педагогічний такт педагогічні уміння педагогічні навички педагогічне спілкування
Вживання вчителем незрозумілих слів створює: психологічний бар’єр фізичний бар’єр соціальний бар’єр смисловий бар’єр
Взаємне орієнтування і узгодження дій при організації спільної учбової діяльності відповідає : інформаційній меті контактній меті координаційній меті виховній меті
Швидке оволодіння методами навчання учнів, їх творче використання – це: гностичні здібності проективні здібності конструктивні здібності комунікативні здібності
Відбір і організація змісту учбової інформації , проектування діяльності учнів та власної – це: конструктивна функція організаторська комунікативна, гностична
Вміння розуміти емоційний стан учнів відносяться до умінь: міжособової комунікації, сприймання і розуміння міжособової взаємодії. передачі інформації
Звернення учня до вчителя з приводу раціональної організації учбової діяльності демонструє вид навчального мотиву формує проявлення учбових мотивів рівень пізнавальних мотивів тип відношення учня до учіння
Система засобів, прийомів, що проявляється в різних умовах її здійснення – це : стиль спілкування педагогічний такт педагогічні навички, педагогічні уміння
Вміння розуміти емоційний стан учнів відносяться до умінь: міжособової комунікації

сприймання і розуміння

Міжособової взаємодії

передачі інформації
Компоненти педагогічного спілкування: Когнітивний Регулятивний Аффективний Педагогічний такт
Когнітивний компонент пед.діяльності-це: Знання загальних закономірностей спілкування Уміння передавать інформацію,використовуючи весь арсенал комунікативних засобів Сплав інтелектуальних здібностей Емоційний стан, що виникає між партнерами в спілкуванні.
регулятивний компонент пед.діяльності-це: Знання загальних закономірностей спілкування Уміння передавати інформацію,використовуючи весь арсенал комунікативних засобів Сплав інтелектуальних здібностей Емоційний стан, що виникає між партнерами в спілкуванні
аффективний компонент пед.діяльності-це: Знання загальних закономірностей спілкування Уміння передавать інформацію,використовуючи весь арсенал комунікативних засобів Сплав інтелектуальних здібностей Емоційний стан, що виникає між партнерами в спілкуванні
Знання загальних закономірностей спілкування когнітивний компонент пед.діяльності регулятивний компонент пед.діяльності аффективний компонент пед.діяльності педагогічний такт
Уміння передавать інформацію,використовуючи весь арсенал комунікативних засобів. когнітивний компонент пед.діяльності регулятивний компонент пед.діяльності аффективний компонент пед.діяльності педагогічний такт
Емоційний стан, що виникає між партнерами в спілкуванні Когнітивний компонент пед.діяльності Регулятивний компонент пед.діяльності Аффективний компонент пед.діяльності Педагогічний такт
Функції пед.спілкування Пізнавальна Емотивна Регулятивна Конативна

Тема: Remix, Remake, плагиат и пародия

Цель:Выявление отличительных особенностей и форм в современных музыкальных композициях

Задачи:

1. Определить понятие оригинала, его роль и значение для музыкального искусства

2. Определить сходства и различия remix-ов и remake-ов, пародии и плагиата в сравнении с оригиналом

Содержание:

Вопросы:

Где и когда вы встречались с этими словами?

Кто знает значение этих слов?

Для того чтобы определить значение этих слов, попытаемся вначале выяснить, что значит слово ОРИГИНАЛ? Оригинальный костюм, оригинальный номер, оригинал и копия… Чем же все-таки отличается оригинал от копии? Копия – это точное повторение оригинала со всеми достоинствами и недостатками, копия ничего не изменяет и не исправляет, ничего не добавляет к уже существующему оригиналу…

Муз. Пример - Khaled - Aisha

Вопрос:

Может ли копия иметь ценность для искусства? Почему?

Итак, если копия совершенно безразлична искусству, если она не несет в себе какого – либо развития, то и копия любого произведения искусства абсолютно бесполезна, будь то картина или музыкальное произведение. То есть копия произведения искусства – это попросту подделка, не имеющая ценности для искусства. Такая подделка получила название ПЛАГИАТ.

Таким образом, если мы услышали иностранную песню, исполненную русской группой в том же стиле, композиция осталась без каких бы то ни было изменений – это и есть плагиат!

Музыкальный пример - Outlandish – Aisha

А что же есть ПАРОДИЯ? Пародия – это тоже своего рода копия, но эта копия отличается от оригинала стилем, вносит изменение в композицию, кроме того в пародии используется юмор, гротеск, чаще пародия – это высмеивание недостатков оригинала. Следовательно, пародия вносит изменение в оригинал, по сути – это гротескное подражание, а значит, она имеет ценность для искусства. Пародия сохраняет образ, его черты, но изменяет структуру и композицию.

Музыкальный пример Aisha Family Guy (Griffiny) - Ptica sinica(rus. yaz.)

Но сейчас в музыкальной культуре все чаще слышится слово COVER. Если разобраться, то cover - это когда какая-нибудь из музыкальных групп исполняет песню другой группы или исполнителя.

Вопрос:

Как вы считаете, cover – это тоже плагиат?

Cover тем и отличается от плагиата, что имеет ценность для искусства – так как группа не просто подражает исполнителю, а исполняет музыкальную композицию в своем, совершенно индивидуальном стиле! А поэтому, произведение имеет ценность для искусства.

В современной музыке мы очень часто сталкиваемся и с такими понятиями, как REMIX и REMAKE.

Чтобы разобраться в этих понятиях – достаточно перевести эти слова. Они состоят из двух составляющих: RE – значит «ремарка», поправка, внесение изменений. MIX – очень знакомое слово. Вспомните, что такое миксер? Какой процесс обычно происходит в миксере? Совершенно верно, в мексере все ингредиенты, которые мы хотим использовать – будь то фрукты, или что-то ещё – перемешиваются, и становятся одним целым (однородной массой).

Первые Mix-ы связаны с появлением компьютеров и компьютерных технологий. Когда появились первые музыкальные редакторы (т.е. программы для создания и записи музыкальных композиций) при помощи midi-приставки (клавиатура, которая приспосабливается к звуковой карте компьютера) появилась возможность комбинировать, записывать, сочетать. Первые музыкальные редакторы, такие как «Сubase», «Сakewalk», «Sonar» могли воспроизводить звуки, подражающие различным музыкальным инструментам, как входивших в состав симфонического оркестра, так и в состав электронного синтезатора: звуки электрогитары, органа, ударных, смешанные звуки. Но здесь возникла проблема: все звуки звучали несколько неестественно. Наверняка вы обращали внимание на фонограммы караоке – они как раз звучат необработанными «мидюшными» звуками. Поэтому в скором времени появились и звуковые редакторы типа «Sound forge», «Nero», «Adobe audition», позволяющие создать звуки «в реальном времени». И поэтому сейчас композиции, созданные одним человеком при помощи компьютера и миди-приставки, обработанные в специальных звуковых студиях, мало чем отличаются от композиций, сыгранных современным музыкальным коллективом или оркестром.

Муз.пример - Nikolaevi4 Nikolaevi4 - Lethargica (Meshuggah cover) – Grind-cor

Будучи, чаще всего, без музыкального образования, DJ, имеющие хороший вкус, стали привносить свою лепту в создание Mix-ов. Они вырезали полюбившийся музыкальный отрывок, и смешивали его с кусками композиции (помните, как в миксере), меняя их местами, удлиняя и укорачивая, ускоряя и замедляя темп, добавляя спецэффекты, вставки, накладывая один на другой, и т.д. Им не требовалось что-то сочинять или исполнять самостоятельно, достаточно было это сделать при помощи компьютера.

Разновидностей mix-ов, сделанных на один и тот же оригинал может быть огромное количество:

 • «Radio-mix» - специально предназначен для радиопередач
 • «Long» - удлиненная версия
 • «Shot» - укороченная версия
 • Названные именами DJ, или с указанием определенного стиля -The Prodigy - Firestarter (Coda Bootleg) Juicy Dubstep

Особенно «преуспели» в этой музыкальной области The Prodigyи Apollo-440

Муз. Пример - оригинал и mix: The Prodigy - Firestarter, The Prodigy - Firestarter (Coda Bootleg) Juicy Dubstep

Между тем, remix имеет существенные отличия от remake:

REMAKE REMIX
 1. Сохраняется структура (строение) и мелодическая основа
 2. В композиции, наряду с вокальными кусками оригинала присутствуют и другие исполнители
 3. Изменяется стиль
 1. Муз. материал делят на куски и смешивают с самостоятельно созданными кусками (либо вырезанными из другой композиции)
 2. Голос только оригинала, другие исполнители отсутствуют
 3. Куски переставлены местами, удлинены, или укорочены, есть спецэффекты, меняется темп (чаще ускоряется

Задание: Определить, к какой категории относится муз. композиция

 1. Муз. пример - Sylver - Forgiven - I wоnt to be forgiven
 2. alya 5_nizza - 5nizza_ya student (dlya himfaka)Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

+ 88 = 96