Принципи митного права

Самостійне значення в структурі права мають його принципи. Зразу слід зазначити, що принципи митної справи не слід механічно переносити на принципи митного права. Хоча вони, безумовно, між собою тісно взаємопов’язані, але мають свою внутрішню і зовнішню направленість. Так, принципи митного права відображають загальні теоретичні підходи до принципів права взагалі, у той час як принципи митної справи відображають систематику побудови митної справи в Україні.

Принципи митного права являють собою вихідні нормативно-керівні засади митно-правового регулювання або основні керівні ідеї, що пронизують митне законодавство. У них у концентрованому вигляді виражено зміст, найважливіші основи митного права. Іншими словами, принципи митного права — правові ідеї, що пронизують усю систему митного права і є її остовом.

Принципи митного права, як основні засади правового регулювання, — це свого роду камертон нормотворчості в митній сфері. Вони гарантують безперервність і послідовність нормотворчого процесу, забезпечують взаємозв’язок митного права, митного законодавства і митної політики, гармонізацію митного законодавства із іншими системами законодавства. Особливо слід зазначити значення принципів права у формуванні судової й адміністративної практики, у сприянні скасуванню застарілих і прийнятті нових юридичних норм, у тлумаченні правових актів і усуненні прогалин у законодавстві. Ці принципи сповідують принципи базової галузі права — адміністративного права. В той же час є деякі відмінності.

Прийнято розрізняти загальноправові принципи, міжгалузеві, галузеві та окремих інститутів права[14]. Усі вони в сукупності впливають на формування змісту норм митного права.

До загально правових принципів права відносять такі:

Принцип поваги прав і основних свобод людини, який повинен стати одним з провідних принципів митного права. Це пояснюється тим, що в Конституції України людина, її життя та здоров’я, права й свободи проголошені вищою соціальною цінністю. Закріплення цього принципу має особливе значення для регулювання процедури митного контролю (особливо особистого огляду), а також врегулювання окремих питань адміністративного процесу в митній сфері.

Принцип законності передбачає необхідність суворого дотримання Конституції, законів, Митного кодексу, підзаконних актів усіма суб’єктами митного права — митними органами, різними державними й недержавними організаціями й установами, що беруть участь у митних відносинах, — громадянами, іноземцями й особами без громадянства. Принцип законності зобов’язує митні органи здійснювати свої повноваження в рамках закону, керуватись у своїй діяльності виключно законом, а при прийнятті підзаконних актів з митного регулювання не виходити за рамки закону і не приймати таких, що суперечать чинному законодавству.

Принцип гуманності виявляється як у матеріальному митному праві (заборона провозу зброї, наркотиків і т. д., митних пільгах при оформленні вантажів, що надходять як гуманітарна допомога й інше), так і в процесуальній і деліктній частині митного законодавства.

Принцип моральності полягає у тому, що митне право у своїй основі будується на повазі до людини, її законних прав та інтересів і засновується на засадах етики.

До міжгалузевих принципів відносяться:

Принцип координації й взаємодії державних органів зумовлює необхідність узгодження норм митного законодавства з нормами інших галузей права. Це пояснюється тим, що активну участь у формуванні митного права, крім Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Державної митної служби України, беруть Національний банк України, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Державна податкова адміністрація й інші органи державної влади. Принцип координації і взаємодії у значній мірі визначає механізм функціонування системи митних органів, що реалізують у своїй діяльності норми митного законодавства;

Загальновизнаний у зовнішньоторговельній практиці принцип недискримінації й принцип найбільшого сприяння використовуються в митному праві при регулюванні митно-фінансових відносин для усунення різних нетарифних бар’єрів на торгових шляхах.

Принцип еквівалентності товарообміну безпосередньо впливає на встановлення тарифної політики.

Принцип науковості відбитий, зокрема, у нормах, що регулюють форми й методи митного контролю, і опираються на досягнення фінансової й економічної науки, а також технічного прогресу при формуванні митної політики і митного законодавства.

Принцип примату міжнародно-правових норм відповідає прагненню України до активної участі в міжнародному співробітництві в галузі митної справи. Митно-правове регулювання в нашій країні розвивається в напрямку гармонізації й уніфікації із загальноприйнятими міжнародними нормами й практикою. У відповідності зі ст. 6 МК України, якщо ратифікованим Україною міжнародним договором установлені інші правила, чим ті, котрі передбачені внутрішнім законодавством з митної справи, то застосовуються норми міжнародних договорів.

Серед інших загальноюридичних принципів митного права слід зазначити принципи юридичної рівності, судового захисту суб’єктивних прав, відповідальності тільки за винне протиправне поводження й ін.

Основними галузевими принципами митного права є названі і охарактеризовані вище принципи, що закріплені у ст. 4 МК України. До них відносяться принципи:

1) виключної юрисдикції України на її митній території;

2) виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи;

3) законності;

4) єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

5) системності;

6) ефективності;

7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб;

8) гласності та прозорості.

Ці принципи збігаються з принципами митного права але є принципами митного законодавства. Відповідно принципи митного права є ширшими ніж принципи митного законодавства.

У той же час окремі інститути митного права можуть мати і мають свої принципи. Наприклад, для митного оформлення характерним є принцип оперативності, а для контролю — результативності.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

27 + = 33