Предмет митного права

Предмет митного права складають суспільні організаційні відносини, що складаються в процесі і з приводу переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України. В більшій мірі ці відносини є управлінськими, тобто відносинами влади підпорядкування. В той же час вони є майновими, але торкаються особистих немайнових. Окрім цього, митне право охоплює і процесуальні правовідносини.

Оскільки митниця є органом державної виконавчої влади і забезпечує порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, речей та інших предметів та інше, то й відносини, що складаються з приводу забезпечення такого порядку є в більшій мірі управлінськими. Якщо предмет адміністративного права складає широкий комплекс суспільних відносин, що виникають у зв’язку з реалізацією функцій державного управління, з приводу здійснення широкої різноманітної виконавчої та розпорядчої діяльності з реалізації функцій державного управління, то предмет митного права складає владно розпорядча діяльність митних органів при здійсненні митної справи.

На предмет митного права впливають особливості міжнародних публічних відносин, концепція гуманітарного права та політики. Але основне його спрямування — це відносини майнового характеру, особисті немайнові відносини та організаційно-управлінські відносини.

Відповідно митно-правовими відносинами є врегульовані нормами митного права суспільні відносини, учасники яких є носіями суб’єктивних прав і юридичних обов’язків у митній справі.

У загальній формі структура суспільних відносин у сфері митної діяльності визначена МК України. Як вказано у його преамбулі МК України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні[13], організаційні, правові, кадрові та соціальні аспектидіяльності митної системи України. Він спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи.

У МК України визначені основні види суспільних відносин, сукупність яких і складає предмет регулювання митного права. Залежно від конкретної мети, підстав виникнення, порядку регулювання виділяються такі види митних відносин, що пов’язані з:

· організацією митної справи. Вони виникають між органами державної влади з митними органами, усередині системи митних органів при здійсненні покладених на них функцій;

· переміщенням через митний кордон України товарів і транспортних засобів. Виникають між митними органами й особами, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон;

· встановленням та регулюванням митних режимів. Виникають між митними органами, між митними органами й особами, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України;

· стягуванням митних платежів. Виникають між митними органами й особами, що переміщають товари і транспортні засоби через митний кордон України;

· попередніми операціями. Виникають у зв’язку з повідомленням митних органів про перетин митного кордону чи намір вивезти товари і транспортні засоби за межі митної території України; з доставкою товарів, транспортних засобів у місце, обумовлене митним органом, і т. д.;

· митним оформленням. Виникають у зв’язку з операціями та діями посадових осіб митних органів з метою забезпечення митного контролю за переміщенням через митний кордон товарів і транспортних засобів і застосування засобів державного регулювання такого переміщення;

· митним контролем за товарами і транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон. Такі відносини виникають у зв’язку з перевіркою митними органами документів і відомостей, що необхідні для здійснення митних процедур; митним оглядом, обліком товарів і транспортних засобів, перевіркою митних платежів і т. д.;

· валютним контролем. Виникають у зв’язку із забезпеченням митними органами дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій;

· веденням митної статистики і ТН ЗЕД. Виникають у зв’язку зі збором, обробкою й аналізом митними органами даних про переміщення товарів через митний кордон, веденням спеціальної статистики;

· провадженням по здійснених злочинах та інших правопорушеннях у сфері митної справи. Виникають у зв’язку зі здійсненням митними органами дізнання у справах про контрабанду й інших правопорушеннях у сфері митної справи, які віднесено до компетенції митних органів;

· інформуванням, консультуванням і попередніми рішеннями. Виникають у зв’язку з наданням митними органами зацікавленим особам інформації про чинні правові акти в митній сфері, консультуванням з питань митної справи й інших питань, що входять у компетенцію митних органів, прийняттям попередніх рішень з конкретних питань, з якими звертаються зацікавлені особи;

· звертанням у власність держави товарів, транспортних засобів і інших предметів. Виникають у зв’язку з безоплатним вилученням у власника товарів і транспортних засобів за вироком суду у вигляді санкції за злочини в сфері митної справи чи постановою митного органу у вигляді санкції за порушення митних правил, а також у зв’язку з вибором митного режиму відмовою на користь держави й реалізацією зазначених товарів і транспортних засобів;

· оскарженням і розглядом рішень, дій і (чи) бездіяльності митних органів і їхніх посадових осіб. Виникають у зв’язку зі звертанням у вищестоящий митний чи інший орган у зв’язку з подачею вищестоящій посадовій особі скарги на рішення чи дії (бездіяльність) нижчестоящих митних органів і їх посадових осіб;

· організацією державної служби в митних органах і виконанням державними службовцями покладених на митні органи завдань і функцій. У МК України регламентовані лише відносини за участю посадових осіб зазначених органів. У дійсності суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення державної служби в митних органах, винятково широкі за своїм обсягом і різноманітні за змістом. Це відносини, що виникають у зв’язку з установленням правового статусу посад у митних органах і порядку їхнього заміщення; у зв’язку з підготовкою, підбором і розподілом кадрів, зарахуванням на ті чи інші посади; у процесі діяльності державних службовців у митних органах і т. д.

Як самостійний вид обґрунтовано виділяються відносини, пов’язані з участю України в міжнародно-правовому співробітництві й регулюванні митної справи в рамках СНД, а також відносин за участю в міжнародно-правових організаціях і співробітництвом із країнами далекого зарубіжжя в сфері митної справи. Більш того у ВНЗ, які орієнтовані на міжнародно-правову спеціалізацію читається спеціальний курс „Міжнародне митне право”. Само по собі митне право і є частиною міжнародного права. Тому виділення ще й міжнародного митного права досить сумнівне.

Митне право регулює відносини за участю митних органів з приводу здійснення ними покладених на них державою функцій. Як носії юридично владних повноважень митні органи виступають суб’єктами митних відносин.

При визначенні предмета митного права необхідно враховувати сферу митної справи, що охоплює будь-які дії, пов’язані з переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон; наявність спеціальних суб’єктів — митних органів; практичну реалізацію ними наданих для здійснення митної діяльності повноважень; наявність у ній специфічного об’єкта регулювання —товарів, тобто будь-якого рухомого майна, у тому числі валюти, валютних цінностей, електричної, теплової, інших видів енергії і транспортних засобів.

Урегульовані митним правом суспільні відносини різноманітні, але усі вони виникають у зв’язку зі здійсненням митної справи. Норми митного права упорядковують, закріплюють і охороняють найбільш раціональні суспільні відносини в митній сфері. У той же час митне право охоплює деякі цивільні відносини: зберігання товарів, транспортних засобів і рідко предметів на митних ліцензійних складах, надання послуг з митного оформлення, відшкодування заподіяної незаконними діями митних органів шкоди.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

+ 51 = 54